بنویسید که سردار به مهمانی رفت مثل عباس بدون یَد و قربانی رفت …